ਰਿਮਿੰਗਟਨ ਕੀਬੋਰਡ (Remington Keyboard layout)

ਰਿਮਿੰਗਟਨ ਕੀਬੋਰਡ Remington Keyboard layout